Návšteva v ateliéri

Ján Čalovka

Ján Čalovka, Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív

Keď som sa roku 1974 po prvý raz vybrala do Sandriku v Dolných Hámroch. aby som sa oboznámila s históriou a súčasným výrobným programom tejto továrne a zahrnula jej dejiny do svojej výskumnej úlohy, vyhľadala som aj Jána Čalovku (nar. 1936). Chcela som osobne spoznať autora, ktorého dielo mi bolo známe z výstav a prehliadok úžitkového umenia. Malá pracovňa v byte na sídlisku bola zaplnená grafickými návrhmi, modelmi a prototypmi výrobkov. Dovtedy bolo pre mňa meno Jána Čalovku synonymom príborov riešených aj z hľadiska výtvarného. A preto som bola veľmi prekvapená, keď sa autor pri rozhovore vyjadril v tom zmysle, že príbory sú preňho už viac-menej ukončeným dielom. Bolo to v roku 1974.

Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív
Okrúhle misy, Antikoro, 1967

V súvislosti s prípravou Čalovkovej výstavy na pôde Slovenskej národnej galérie v minulom roku, ktorá mala byť retrospektívou dvadsaťročnej práce v oblasti navrhovania príborov, sme sa znova stretli, ale už v novom ateliéri v Pukanci. Svetlo, priestor, pohodlie a atmosféra pokojného domáceho prostredia sú vytúženým cieľom každého výtvarníka. Pre Čalovku sú tieto podmienky výsledkom dlhoročnej tvrdej práce na sebe a pre celú našu spoločnosť. A sú zaväzujúce pre ďalšie tvorivé úsilie.

Dizajn, priemyselný dizajn, strojársky dizajn – to sú pojmy, na ktoré Čalovka vždy veľmi živo reaguje. Rozširuje, upresňuje, hľadá súvislosti a vyslovuje vlastné názory skúseného výtvarníka – dizajnéra. Lebo ním sa cíti a ním aj je v tom naj pravejšom zmysle slova. Dielo, ktoré overil široký okruh spotrebiteľov a hodnotili poroty na medzinárodných a domácich prehliadkach a súťažiach, to najlepšie dokazuje. A tak sme sa rozhovorili o súčasnej podobe tejto relatívne mladej výtvarnej disciplíny a o výsledkoch vlastnej tvorby . . .

Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív
Model kuchynskej linky, Kov, 1970

Začiatky činnosti slovenských priemyselných výtvarníkov – dizajnérov v oblasti spotrebného a strojárskeho priemyslu sa dajú lokalizovať na koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov nášho storočia. Spočiatku náhodne, neskôr už programovo, sa podieľa na zvyšovaní akosti výrobkov skupina výtvarníkov, medzi ktorými má Ján Čalovka osobitné a výrazne konštantné postavenie.

Priemyselný dizajn pre oblasť príborov a stolovacích súprav bol sférou jeho začiatočných kreatívnych prejavov. Osobnosť Jána Čalovku je pevne zviazaná so Samdrikom, továrňou na výrobu úžitkových predmetov z kovu, známou v Európe už od konca minulého storočia (založená roku 1895). Začínal tu pracovať ako učeň (roku 1950). Dokonalé poznanie technológie výroby určovalo jeho prístup k návrhom a ich realizačným možnostiam. Neskôr ako vedúci výtvarník posúva hranice kultúry stolovania do vyšších estetických polôh, plne zodpovedajúcich súčasným životným a spoločenským požiadavkám. Ešte aj dnes, keď dizajnérsky rieši nové stroje a zariadenia pre rozličné naše výrobné podniky, spolupracuje so Sandrikom pri tvorbe nových vzorov príborov. Krátko po skončení základného výtvarného vzdelania (SUPŠ v Bratislave roku 1956) navrhuje príbor pre Expo ’58 v Bruseli. Vytvoril vzor, ktorý je už vyše dvadsať rokov najrozšírenejším druhom príboru v našich domácnostiach a Stravovacích zariadeniach. V priebehu ďalších, približne desiatich rokov, keď sa systematicky venuje tvorbe príborov, obohacuje základné tvary o nové prvky.

Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív
Korčekový bager, Model, 1977-78

Naberačková časť lyžice postupne stráca svoj tvar misky a dostáva podobu stlačeného plytkého oválu alebo „okrúhleho štvorca“. Najmarkantnejším zmenám podlieha čepeľ noža. Nepravidelný trojuholník a kosoštvorec s hladkým alebo vrúbkovaným rezným okrajom vzbudzuje niekedy dojem chirurgického nástroja. Vidlička so svojimi ostrými hrotmi je hranicou medzi oblou líniou lyžice a rovnou plochou čepele noža. Zakrivenie a profil rukoväte pôsobia jednotne i v proporcionálnom pomere a vždy rešpektujú uchopenie rukou. Z nehrdzavejúceho plechu alebo v kombinácii kovu a dreva vznikol exkluzívny unikátny príbor, ktorý v sebe skĺbuje výtvarné a účelové vlastnosti a kritériá. V nadväznosti na príbory riešil Čalovka aj ostatné doplnky.

Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív
Automobil pre poľnohospodárov, Model, 1975

V spolupráci s Kovosmaltom vo Fiľakove sa však zaoberal aj zariadením pre kuchynský interiér, počnúc nádobami na prípravu jedál až po samotnú pracovnú linku. Mnohé z týchto návrhov, kde sa autor prejavil ako dizajnér riešiaci problematiku ako komplex určitých znakov a javov, však zostali len v modeloch a maketách.

Začiatkom sedemdesiatych rokov (od roku 1973 je zamestnaný ako dizajnér v Inštitúte priemyselného designu v Bratislave) sa úspešne zúčastnil na niekoľkých súťažiach na nábytkové kovanie, nože a svietidlá. To však už bolo obdobie, keď sa začínali uplatňovať jeho dizajnérske riešenia aj v strojárskom priemysle, ktorý sa stal pre neho dominantnou sférou tvorby. Spomeňme niekoľko prípadov týchto riešení: Vagónka Poprad (wagón Wap v spolupráci s J. Vavrom, 1973), Elitex Nitra (textilný stroj, 1975), Strojáreň Piesok (zakružovací stroj, 1973), Východoslovenské strojárne Košice (automobil pre poľnohospodárov v spolupráci s J. Ondrejovičom, 1975), Lodenice G. Steinera Komárno (tlačný remorkér RMNL 1400 v spolupráci s I. Didovom a J. Ondrejovičom, 1976), Závody 29. augusta Partizánske (plnoautomatická aktivačka, 1977), Smrečina, závod Pukanec (laboratórny nábytok, 1978).

Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív
Textilný stroj, Model, 1975

Celý rad našich výrobných podnikov eviduje zlepšenie svojho strojového parku zásluhou Čalovkových dizajnérskych riešení. Strojársky priemysel, to sú sólo stroje a celé zariadenia, na ktorých dennodenne pracujú ľudia. Tam už nestačí len povrchová úprava – nový tvar, iná farba. Tam je potrebný precízny prieskum manipulačných úkonov, úzke kontakty s konštruktérom a dokonalé osvojenie si prevádzky. Keď sa nad tým všetkým zamyslíme, musíme si uvedomiť náročnosť úloh. ktoré dizajnéra pri tejto tvorbe čakajú. A takmer vždy na každoročnom celoštátnom vyhodnotení a vyhlásení vynikajúcich výrobkov roka boli medzi ocenenými aj výrobky, na ktorých sa podieľal Ján Čalovka.

Agneša Osmitzová

Zdroj: Výtvarný život, 4/25, 1980, rodinný archív

Tiež sa ti môže páčiť...