Dezign aj v lodiarstve

Slovenské lodenice v Komárne v súvislosti s riešením nových plavidiel sa rozhodli pre spolu­prácu s priemyslovými výtvar­níkmi. Zaradili sa tak medzi vý­robné podniky, ktoré správne po­chopili význam prítomnosti de­signera pri zhotovovaní výrob­kov na kvalitatívne vyššej úrov­ni.

Dezign aj v lodiarstve, Agneša Osmitzová, VÝTVARNÝ ŽIVOT, 9/1975, rodinný archív

Dôležitosť miesta priemyslové­ho designu v našom národnom hospodárstve a v celej našej kul­túre zdôraznili pléna ÚV KSČ, ktoré s ním počítajú ako s jed­ným z rozhodujúcich činiteľov v procese zvyšovania kvality vý­robkov a v širšom zmysle pri zlepšovaní životného prostredia v socialistickej spoločnosti.

Priemyslový design ako súčasť vedeckotechnického rozvoja má dôležitú úlohu pri uskutočňovaní plánov  priemyselnej produkcie. V  šiestom päťročnom pláne sa očakáva aj zavŕšenie prvej eta­py rozvoja designu v českoslo­venskej ekonomike. Prvým predpokladom živej a úspešnej spolupráce medzi výrobcami a designermi bolo zavedenie po­vinného hodnotenia akosti vý­robkov, ktoré spadá do kompe­tencie Inštitútu priemyslového designu v Prahe a Bratislave.

Slovenské lodenice v Komárne prizvali na vypracovanie nových projektov niektorých typov rieč­nych plavidiel, ktoré by mali zodpovedať po každej stránke požiadavkám moderného lodiarstva, J. Čalovku, J. Didova, M. Drugdu, J. Ondrejoviča.

Inštitút priemyslového designu v Bratislave sa podieľa na de­signerskom riešení riečnomorskei nákladnej lode RMNL 2700. Korčekové rýpadlo KBT 400/ 200, ktoré vzniklo za autorskej spolupráce s priemyslovými vý­tvarníkmi J. Čalovkom a J. On­drejovičom, bolo v celoštátnej súťaži roku 1974 vyhlásené za „Vynikajúci výrobok roka“.

Povzbudené doterajšími vý­sledkami sa rozhodlo vedenie zá­vodu pre vypracovanie ďalších projektov. Úlohu rieši kolektív projektantov designerov a teore­tikov, ktorých účasť, ako na to poukazujú výsledky krajín s vy­spelým lodiarskym priemyslom, je potrebná. Dôsledné riešenie pla­vidla po každej stránke, t. j. konštrukčnej a technologickej rovnako ako po stránke designu, si vyžaduje aj sovietska plavba ako náš zákazník číslo jedna. V  tejto oblasti dosiahli sovietski designeri pozoruhodné výsledky, ktoré sú poučné aj pre nás.

Ponukový projekt, ktorý pred­kladá hlavný projektant plavid­la, sa v tímovej práci dotvára a mení v záujme čo najlepšieho výsledku. Autori designerského riešenia sa nezameriavajú len na určité podrobnosti v interiéri alebo vonkajšej podoby tvaru, ale výsledkom ich tvorby je komplexný design celej lode. Počnúc pôdorysným riešením zá­kladných priestorových jedno­tiek do logického, technicky aj spoločensky priaznivého celku až po polohu riadiacich pultov a formy ovládacích prvkov, aby zodpovedali základným ergono­mickým pravidlám.

Designer musí pri svojich ná­vrhoch rešpektovať obmedzujúce faktory vyplývajúce z konštrukcie samotného plavidla a sociál­nych pomerov posádky, ktoré sú určujúcimi zložkami základnej problematiky. Loď je prostredie, v ktorom žijú a pracujú ľudia.

Priemyslový design je schopný životné prostredie človeka pre­tvárať, aby v každom ohľade zodpovedal jeho požiadavkám a potrebám. v socialistickej spo­ločnosti tým nadobúda význam­né postavenie. Stáva sa neodde­liteľnou súčasťou výtvarnej kul­túry, ktorá je odrazom našej do­by. Výtvarníci tvoriaci v oblasti priemyslového designu si uvedo­mujú spoločenské poslanie svo­jej práce a spolu s ostatnými druhmi výtvarného umenia plnia svoju úlohu pri budovaní socia­listickej kultúry.

Agneša Osmitzová

Zdroj: VÝTVARNÝ ŽIVOT, 9/1975, rodinný archív

Tiež sa ti môže páčiť...